Svěřenské fondy

Co je to svěřenský fond?

Svěřenský fond je právní institut, založený na principech správy a ochrany cizího majetku. Jeho prostřednictvím tzv. ZAKLADATEL svěřenského fondu vyčlení majetek pod správu jiné osoby, SVĚŘENSKÉHO SPRÁVCE, a to za určitým ÚČELEM. Tento účel může být:

  • VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝ (např. pomoc charitativním organizacím)
  • SOUKROMÝ (zaopatření Vašich potomků)

SPRÁVCE spravuje majetek ve prospěch tvz. OBMYŠLENÝCH osob (beneficientů). Založením fondu vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví tohoto vyčleněného majetku

Co je to svěřenský fond?

Proč bych měl uvažovat o svěřenském fondu?

Svěřenský fond je skvělý a flexibilní nástroj soukromého práva, který dokáže efektivně vyřešit mnoho doposud těžce řešitelných situací jako jsou například:

  • Určit pravidla užívání Vašeho majetku, který předáte dalším generacím (mezigenerační transfer majetku)
  • Nástupnictví ve firmě
  • Ochrana majetku před rizikovým podnikáním
  • Zachování kapitálové celistvosti rodinného bohatství
  • Hmotné zabezpečení konkrétní osoby (handicapované nebo nemanželské děti)
  • Zajištění pohledávek velkého rozsahu
  • Systémová pomoc charitativním organizacím
Proč bych měl uvažovat o svěřenském fondu?

Je svěřenský fond správné řešení pro moje potřeby?

Nechcete zatížit své potomky řízením své úspěšné firmy a přitom si přejete, aby i nadále užívaly plody a užitky, které Vaše společnost přináší? Zároveň nechcete být nucen společnost prodat před Vašim odchodem na odpočinek? Právě a jedině SVĚŘENSKÝ FOND Vám nabízí tuto možnost. Jenom Vy sám si nastavíte pravidla správy a prospěch z majetku, který má Vaší rodině plynout. Posléze je důležité zvolit profesionálního SVĚŘENSKÉHO SPRÁVCE, který bude účel Vašeho fondu naplňovat. Je ale mnoho dalších DŮVODŮ, proč právě SVĚŘENSKÝ FOND může být to správné řešení pro Vás, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám s tím pomůžeme.

Je svěřenský fond správné řešení pro moje potřeby?

Jak takový svěřenský fond funguje, můžete uvést konkrétní příklad?

Pojmy

ZAKLADATEL

Zakladatel je osoba, která zakládá svěřenský fond. Zakladatel určí pravidla fondu, rozhodne o struktuře a účelu fondu, za kterým má být zřízen. Zakladatel musí určit SVĚŘENSKÉHO SPRÁVCE, bez kterého žádný svěřenský fond nemůže existovat. Zakladatel sám také může být SVĚŘENSKÝ SPRÁVCE ale musí být doplněn ještě další nezávislou osobou SVĚŘENSKÉHO SPRÁVCE. Dále zakladatel jmenuje OBMYŠLENÉ OSOBY, popř. definuje okruh osob, ze kterých následně jsou OBMYŠLENÉ OSOBY jmenovány. Zakladatel může být jak fyzická osoba, právnická osoba nebo sdružení fyzických či právnických osob.

Svěřenský správce je osoba, která byla určena ZAKLADATELEM (přijala jeho pověření ke správě). Svěřenský správce může být každý svéprávný člověk (fyzická osoba) nebo investiční společnost (právnická osoba). Pouze profesionální svěřenský správce dokáže spravovat majetek fondu včetně jeho související náročné daňové, ekonomické a administrativní agendy. Správce se řídí přesně pokyny zakladatele vyplívající ze zakladatelských dokumentů ve prospěch všech obmyšlených osob (beneficientů) tak, aby naplňoval účel svěřenského fondu, za kterým byl zřízen (např. ochrana majetku pro další generace, mezigenerační transfer majetku apod).

Osobou obmyšlenou se rozumí ta osoba, v jejichž prospěch je majetek spravován SVĚŘENSKÝM SPRÁVCEM. Obmyšlená osoba má nárok na jakýkoliv typ plnění z fondu, určený zakladatelem. Může se jednat o finanční plnění (Renta), financování studia, zajištění dluhu, bezúročná půjčka nebo plnění z vloženého majetku do fondu. Obmyšlený nemusí však být ještě narozen, ZAKLADATEL může určit okruh Obmyšlených, ze kterého posléze SPRÁVCE jmenuje obmyšleného. Jedná se např. o ještě nenarozené potomky nebo např. u VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉHO svěřenského fondu o charitativní organizaci, která splňuje definici určenou zakladatelem. Obmyšleným může být také sám zakladatel fondu.

Chcete více informací?

Kontaktujte nás +